Invazivní nepůvodní druhy živočichů a rostlin, jejich rozšiřování, vliv na současný ekosystém

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění, nyní dvě aktuálně důležité evropské směrnice. Jsou předmětem procesu zapracování do české legislativy a následně do praxe i předmětem odborných i laických debat. Nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou v našich podmínkách různě využívány, ale zároveň mohou i nepříznivě ovlivňovat prostředí, do nějž byly introdukovány, případně se v novém areálu mohou prosadit tak, že působí významné změny biodiverzity, mají vliv na lidské zdraví a stávají se z nich invazní nepůvodní druhy. Dřeviny, které jsou dnes označovány jako invazivní, byly do Evropy přivezeny před několika stovkami let. Jejich soužití s člověkem zde nebylo po dlouhou dobu problematické. Ve chvíli, kdy se o krajinu přestalo řádně pečovat, začaly se šířit a některé se staly vyloženě nežádoucími. Jiné se stali natolik součástí naší krajiny, že si krajinu již bez jejich existence nedovedeme představit. Dalším hlediskem jsou také probíhajíc klimatické změny, které sebou přinášejí pronikání druhů, které v našich podmínkách jako původní nevnímáme. Česká lesnická společnost, z. s. jako člen platformy Hospodáři v krajině se snaží tímto seminářem přispět k prohloubení odborné debaty a porovnání různých pohledů na celou problematiku
Partneři projektu

V loňském roce jsme se opět podíleli na... - Komunikační agentura ...     Pardubický kraj má nové logo / logo / Font

 

 

Místo a datum akce: Statek Chmelovice; Chmelovice 1, 503 15 Nechanice; 31. 1. 2019

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Implementace Nařízení   1143/2014 Rady (ES)
a č. 708/2007 do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Ing. Radka Vlčková

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení ochrany přírody  

Dopad Nařízení 1143/2014 Rady (ES) a č. 708/2007 do lesů a působnosti MZe

 

Ing. Martin Veselý


Ministerstvo zemědělství

 

Invazivní dřeviny &památky zahradního umění a památkově chráněná kulturní krajina

 

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Kroměříži

 

Srovnání postupu ČR se situaci v Německu

 

Ing. Roman Bystrický, Ph.D.

ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou
 

Proč vznikli „Hospodáři v krajině“, postoj ČLS

 

Ing. Bc. Jana Čacká

ÚHÚL pobočka Jablonec
nad Nisou
 

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Moderní přístupy ke škodám zvěří na lesních porostech

Škody zvěří na lesních porostech představují stálý problém v České republice. Dlouhodobě neuspokojivý stav prokazují opakovaná šetření Národní inventarizace lesů i Inventarizace škod zvěří. Naléhavost řešení umocňuje nezbytná potřeba změnit druhové složení lesů v reakci na probíhající změny klimatu i nastupující kolaps lesních porostů na rozsáhlých územích. Vlivem kalamit vznikají rozlehlé kalamitní plochy a na nic budou vznikat následně obrovské plochy mladých lesních porostů. Problematika škod zvěří na lesních porostech ještě více stoupne na významnosti a může se stát jedním z výrazných limitujících faktorů ovlivňující zdravotní stav lesních porostů. Jaké jsou zkušenosti v oblasti práva se škodami zvěří na lesních porostech, jaký je trend a vývoj právní praxe orgánů, které ve věcech rozhodují? Jakým způsobem nám mohou pomoci nové poznatky, vědy a výzkumu a jak je možné je v praxi využít? Seminář si klade za cíl přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit.Partner projektu

Exkurzia ČKOLH

 

 

Místo a datum akce: Zámeček Hodonín; Hodonín, okres Blansko, 679 71 Lysice; dne 4. 10. 2018

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Škody zvěří v právních souvislostech

 

JUDr. Ing. Martin Flora Dr. advokát  

Nové poznatky vzhledem ke sčítání a zjišťování skutečných stavů zvěře

 

Ing. František Havránek, CSc. VÚLHM

Vliv výživy jelení zvěře na lesní ekosystémy

 

Ing. Matúš Rajský, Ph.D. Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Adaptace lesů na klimatické změny - dubové hospodářství

Seminář se zaměřuje na problematiku dubového hospodářství v kontextu klimatických změn. Lesy mohou setrvat a jevit nízkou zranitelnost a klimatickou citlivost, ale mohou být také klimaticky dost citlivé způsobem ne okamžitě zjevným a jejich zranitelnost se až následně může projevit redukcí kvality (degradací). V kontextu se všemi přímými a nepřímými vlivy klimatické změny a jejich interakcí se ukazuje, že potenciál zranitelnosti lesů je vysoký. V současnosti se tyto faktory již projevují rozpadem smrkových porostů ve středních polohách a chřadnutím borových porostů v nižších polohách. Dub byl v porostech založených před rokem 1990 zastoupen nad 5 % s výjimkou osmdesátých let, kde jeho zastoupení kleslo až pod 4 %. Maxima mezi 8-9 % dosahuje v porostech založených v letech 1920-1940 a po roce 1995. Jeho dnešní podíl v obnově přesto nedosahuje cílového stavu a je neprávem opomíjený. A právě dub zimní a dub letní mohou sehrát důležitou roli v rámci adaptačních opatření spojených s výraznou druhovou změnou při obnově lesních porostů. Cílem semináře je předat zkušenosti lesních hospodářů, kteří tradičně v dubových oblastech hospodaří, a provést účastníky semináře komplexně problematikou pěstování dubu od zakládání dubových porostů přes výchovu, jejich obnovu i následné zpracování a prodej dříví.


Partneři projektu

V loňském roce jsme se opět podíleli na... - Komunikační agentura ... Kinský dal Borgo

 

 

Místo a datum akce: Obora Kněžičky; Kněžičky 33, 289 03 Kněžičky; 24. - 25. 4. 2018

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Duby a dubové porosty z pohledu LHP/O

 

Ing. Jan Apltauer ÚHÚL  

Reprodukční materiál dubu zimního a dubu letního

 

Ing. Miroslav Válek ML Doksy

Pěstování dubu letního a dubu zimního

 

doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D FLD ČZU

Možnosti pěstování dubu z hlediska lesnické typologie

 

Ing. Václav Zouhar ÚHÚL

Pěstování dubu na majetku Kinský dal Borgo

 

Bc. Michal Prouza DiS. Kinský dal Borgo

Využití moderních technologií GIS v lesnictví

 

Ing. Pravoslav Kopecký ÚHÚL

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Zalesňování zemědělských půd

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které se projeví také v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. V té době docházelo k útlumu zemědělské výroby, kdy zemědělci postupně opouštěli od zemědělského využívání méně kvalitních zemědělských půd. Nastala jedna z dalších vln, které se v historii již několikrát opakovaly, vln zalesňování méně kvalitních zemědělských půd.  Nejprve byla tato činnost podporována z národních zdrojů, později ze zdrojů EU z Horizontálního plánu rozvoje venkova a OP Zemědělství a následně z Programu rozvoje venkova. První z nově založeným porostů budou dosahovat stáří kolem 20 let. V jaké jsou tyto lesní porosty zdravotní kondici a jaká je jejich perspektiva? Je potřeba změnit přístup při volbě prostorové a druhové skladby nově zakládaných porostů v souvislosti s klimatickými změnami?
 


Partner projektu

Exkurzia ČKOLH

 

 

Místo a datum akce: Hotel Křemešník; Křemešník 4, 393 01 Nový Rychnov; 10. 5. – 11. 5. 2018

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Zalesňování ZPF v členských státech EU

 

Ing. Petr Dušek MZe  

Hlavní zásady tvorby porostních směsí i s vlivem klimatické změny

 

Ing. Vladimír Zatloukal IFER

Zalesňování a zakládání lesů – I. část

 

Ing. Tomáš Eybl ÚHÚL

Zalesňování a zakládání lesů – II. část

 

Ing. Jan Mondek ÚHÚL

Projekt zalesnění

 

Ing. Josef Topka  

Péče o sadební materiál před výsadbou

 

Ing. Pavel Burda, Ph.D. BurdaLesní školky

Realizace projektů zalesňování ZPF

Ing. Jiří Pohan ČKOLH

Zkušenosti se zalesňováním ZPF na Broumovsku

 

Luboš Binar DSO Lesy Policka

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí

Seminář se zaměřuje na problematiku lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Les má mnoho významných funkcí, ať již tržních nebo netržních. Často se uvádí členění na funkce produkční, ekologické a environmentální. V systémech členění funkcí lesa je zřejmé, že jejich struktura (obsah, forma a vazby) není dostatečně ustálena, protože je tvořena s ohledem na různé cíle a účely, v různých místech a různém čase, v různých společenských podmínkách a je tedy v podstatě vždy účelová. Ze stávající platné legislativy a v souladu s převažujícím vědeckým členěním se mezi mimoprodukční funkce zařazuje funkce vodohospodářská, půdoochranná, rekreační, klimatická, krajinotvorná, reprodukční a funkce ochrany přírody. O komplexní zmapování se lesníci snaží v oblastních plánech rozvoje lesů. Výrazná specifika jsou spojena s rekreačním potenciálem a rekreační funkcí lesů, kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Cílem semináře je ukázat různé pohledy na využívání rekreační funkce lesů v ČR a využívání rekreačního potenciálu v rámci lesního podniku. Diverzifikace aktivit lesního podniku může naplňovat jak společenské požadavky, tak pomáhat překonávat období, kdy se příjmy z hlavní výroby nevyvíjejí příznivě. Takto k problematice přistupovaly v minulosti velkostatky.


Partneři projektu

V loňském roce jsme se opět podíleli na... - Komunikační agentura ... Městské lesy připravují na letošní rok několik novinek: Hradec Králové

 

 

Místo a datum akce: Mazurova chalupa; Hoděšovice; Hoděšovice 9, 534 01 Býšť; 27. - 28. 3. 2018

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Ekonomické aspekty
využívání rekreačního potenciálu lesních podniků

 

Ing. Jiří Matějíček CSc. ÚHÚL  
Oblastní plány rozvoje lesů - Rekreační funkce a příměstské lesy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Ing. Vítězslav Krystýn ÚHÚL

Městské lesy Hradec Králové,
rekreační zázemí u krajského města

 

Ing. Radek Jůza MLHK

Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa na lesním hospodářském celku Městské lesy Hradec Králové

Ing. Radek Jůza MLHK

 Lázeňské lesy Karlovy Vary

 

Ing. Božena Sochorová LLKV

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
v Jihočeském kraji

Ing. Jan Mondek ÚHÚL

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina

Ing. David Mazáč ÚHÚL

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

There are no up-coming events

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno